Herinrichting Kanjel en Gelei

21/09/2020

Onze opdrachtgever het Waterschap Limburg gaat in totaal ongeveer 5,5 km van de watergangen Kanjel en Gelei herinrichten. In hoofdzaak zal het onderhoudsslib verwijderd worden, de waterloop waar mogelijk licht meanderen en de taluds flauwer aangelegd. Daar waar de watergang nu deel uit maakt van waterpartijen van derden zal een omleiding gegraven worden waarbij de voeding en lozing naar de diverse waterpartijen geregeld wordt met een stuw. Tevens worden enkele buffers aangelegd t.b.v. het verminderen van vuilwateroverstorten vanuit het gemeentelijk riool.

We hebben op dit project ingeschreven als “Aannemingscombinatie Janssen – Den Ouden”, een samenwerkingsverband van Janssen Group uit Maastricht en Den Ouden Aanneming uit Schijndel. Dankzij onze gezamenlijke kennis en expertise zijn wij ervan overtuigd dat uitzonderlijke meerwaarde kunnen bieden op dit omvangrijke en uitdagende project. De sterke punten van Janssen Group zijn met name lokale kennis, vestigingen dichtbij het project en een sterke expertise in grondverzet. Den Ouden Groep heeft vooral kennis en ervaring ten aanzien van afzet van grondstromen en baggerspecie, archeologie, NGE, ecologie, riolering en kunstwerken.